REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

“Czego chcesz dowiedzieć się o budowie domu”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs “Czego chcesz dowiedzieć się o budowie domu”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy otrzymają nagrodę od Fundatora.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Tooba.pl Mikołaj Bykowski Przemysław Klein s. c. z siedzibą przy ul. Strzeleckiego 6/26, 85-796 Bydgoszcz.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com, dla użytkowników tego serwisu, w ramach profilu Akademii Budowy (www.fb.com/akademiabudowy).
 4. Konkurs trwa od 29.12.2020 r. do 6.01.2021 r., do godz. 23:59. Czas rozgrywania konkursu nie obejmuje ogłoszenia werdyktu, przekazania nagród oraz ew. postępowania reklamacyjnego.

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy Organizatora oraz Fundatora
  • członkowie rodzin ww. osób w rozumieniu: małżonkowie i dzieci

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest udzielenie ciekawej odpowiedzi na pytanie konkursowe, która będzie nawiązywała bezpośrednio do tematyki Akademii Budowy.
 3. Zgłoszenia konkursowe w formie tekstowej należy umieszczać w komentarzach bezpośrednio pod wpisem ogłaszającym Konkurs.
 4. Zgłoszenia nie związane z konkursem, wulgarne, obrażające osoby trzecie lub ich przekonania, naruszające dobre obyczaje, reklamujące produkty i usługi nie związane z Akademią Budowy będą usuwane z Konkursu bez wcześniejszego ostrzeżenia i nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów.
 5. Po upływie czasu na dodawanie odpowiedzi, Jury powołane przez Organizatora wskaże zwycięzców konkursu, czyli osoby, których odpowiedzi na zadanie konkursowe zostaną uznane za najciekawsze.
 6. Ogłoszenie zwycięzców będzie miało miejsce na profilu Facebook Akademii Budowy w dniu 7 stycznia 2021 r.

IV. NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
  • bilety Premium na Akademię Budowy w woj. kujawsko-pomorskim - 10 szt.
  • konsultacje z wybranymi ekspertami - 10 szt.
 2. Nagroda nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania wszystkich nagród w przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń kwalifikujących się do nagrody lub zwiększenia ich puli.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Tooba.pl Mikołaj Bykowski Przemysław Klein s. c. z siedzibą przy ul. Strzeleckiego 6/26, 85-796 Bydgoszcz.
 2. Zgromadzone dane będą stanowiły bazę doraźną i po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.
 3. Wobec doraźnego przechowywania danych w przedmiotowym przypadku znajduje odpowiednie zastosowanie art. 2 ust.3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem.
 5. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
 6. Podanie danych przez osoby uczestniczące w Konkursie oraz zakwalifikowanych na listę Zwycięzców ma charakter dobrowolny.
 7. Uczestnikom Konkursu oraz Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania przez Organizatora.
 8. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać bezpośrednio na adres mailowy: kontakt@akademiabudowy.pl lub w siedzibie Organizatora.
 9. Zwycięzca Konkursu zgadza się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
 10. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
 11. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Utworu przesłanego na Konkurs, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VI. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje i uwagi odnośnie przebiegu Konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: kontakt@akademiabudowy.pl w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia) oraz konkursowej odpowiedzi we wszystkich materiałach marketingowych Organizatora, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu, relacje z jego przebiegu oraz promocję Akademii Budowy na stronie www.fb.com/akademiabudowy przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad Konkursu i listy nagród nawet w trakcie jego trwania, w sposób nie zmieniający w istotny sposób jego warunków i nie pogarszający sytuacji jego uczestników. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Akademii Budowy w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania konkursowych zgłoszeń i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: zakończenia przyjmowania zgłoszeń oraz publikacji wyników Konkursu.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Jury powołane przez Organizatora może wykluczyć go z Konkursu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Zasady Konkursu dostępne są na profilu Akademii Budowy w serwisie Facebook.com oraz na stronie www.akademiabudowy.pl.
 8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób tworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.